ཡིག་བྲིས་སྒྱུ་རྩལ་པ་མ་ནུ་བོན་ཉིད་རྣམ་དག་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

ཁྱུང་ཡུལ་སྙུ་གུ་ལྡིང་འགྱུར་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་པ་མ་ནུ་བོན་ཉིད་རྣམ་དག་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས། མ་ནུ་རྣམ་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་འདི་རང་དང་ཐ་དམ་གཅིག་པའི་གཡུང་དྲུང་སྤུན་གྲོགས་ལྷག་བསམ་ཅན་འགའ་དང་། ཉེ་ཆར་རང་གི་མཆེད་གྲོགས<རྒྱལ་གཤེན་བོན་སྒྲའི་>རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་མི་རྔ་རང་རིག་ཁོང་གིས་སྤྱིར་ད་ཡོད་བོན་གྱི་རིག་གཞུང་གི་སྒྱུ་རྩལ་མི་སྣ་དང་། ཤུལ་འཛིན་མི་སྣ་བཅས་ཀུན་གྱིས་ཤེ… དེ་ལས་མང་།ཡིག་བྲིས་སྒྱུ་རྩལ་པ་མ་ནུ་བོན་ཉིད་རྣམ་དག་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

ཞང་ཞུང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་སློབ་གླིང་།

ཞང་ཞུང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་སློབ་གླིང་། རྩོམ་པ་པོ། སྒོ་རིགས་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་གྲགས་པ། རྩོམ་ཁུངས། ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། ཞང་བོད་ལྷ་རིས་པ་ཨ་སྣང་པེ་དང་ཞང་ཞུང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་སློབ་གླིང་གི་མཚམས་སྦྱོར་གནད་བསྡུས། ཞང་བོད་ལྷ་རིས་པ་ཨ་སྣང་པེ་མཆོག་ནི། མདོ་སྨད་རྔ་གཡང་ཕྱུག་མོའི་བློན་ཚང་ཡུལ་ཚོ་རུ་ཁག་བཞི་བའི་གཤོག་ཚང་གི་ཁྱིམ་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པ་སྤྱི་ལོ༡༩༧༧ལོར་སྐྱེས། དེ་ནས་༡༩༨༤… དེ་ལས་མང་།ཞང་ཞུང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་སློབ་གླིང་།

སྐྱང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

སྐྱང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། རྩོམ་པ་པོ། ནོར་བུ་ཚེ་རིང་།        སྐྱང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་ནི་སྤྱི་ལོ1961ལོར་མཚོ་སྔོན་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོའི་ཉེ་འགྲམ་ཆབ་ཆ་རྫོང་གི་མངའ་ཁོངས་ཨེར་ཏིའི་ས་ཆར་དམ་པ་ཁྱུང་གི་རུས་ལ་འཁྲུངས། སྐྱེས་མིང་ལ་བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས་སུ་འབོད། བྱིས་པའི་དུས་སུ་ཁྱིམ་ལ་ངལ་རྩོལ་ལས་མི་དཀོན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སློབ་གྲྭར་མ་སྐྱེལ་ཡང་ཡི་གེ་ཀ… དེ་ལས་མང་།སྐྱང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

ྋསྐྱབས་རྗེ་ྋརྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ཉུང་བསྡུས།

 ྋསྐྱབས་རྗེ་ྋརྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ཉུང་བསྡུས།        དེ་ཡང་རང་ཅག་ལས་ལྡན་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་འདྲེན་པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་ྋསྐྱབས་རྗེ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི། འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ཡང་སྟེང་བསིལ་ལྡན་གངས་རིའི་ར་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ཞིང་ཁམས་ལས། མདོ་སྨད་ཅང་ཤེས་ཀྱི་ཆོལ་ཁའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཤར་ཟི… དེ་ལས་མང་།ྋསྐྱབས་རྗེ་ྋརྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ཉུང་བསྡུས།

སྐྱབས་རྗེ་བླ་མ་བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རང་རྣམ་བཞུགས་སོ།

སྐྱབས་རྗེ་བླ་མ་བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རང་རྣམ་བཞུགས་སོ། ༄༅།  ། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ནི། ཡུལ་མདོ་སྨད་རོང་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གྱལ་བྱང་ཨཀྟ་རོང་གི་རེབ་གོང་གསེར་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་སྟོད། ཁྱུང་དཀར་གྲུབ་ཆེན་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱི་རུས་རྒྱུད། མག་སར་ཞེས་པར་ཡབ་རྡོ་རྗེ་ཐར་དང༌། ཡུམ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་བྱི་སྤྱི་ལོ༡༩༣༦ལ… དེ་ལས་མང་།སྐྱབས་རྗེ་བླ་མ་བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རང་རྣམ་བཞུགས་སོ།