སློབ་དཔོན་ཐོན་མིའི་སུམ་ཅུ་བའི་མཆོད་བརྗོད་གསུམ་པར་དཔྱད་པ།

སློབ་དཔོན་ཐོན་མིའི་སུམ་ཅུ་བའི་མཆོད་བརྗོད་གསུམ་པར་དཔྱད་པ། དོན་གྲུབ་རྒྱལ།  ༄༅། ། སུམ་ཅུ་བའི་མཆོད་བརྗོད་གསུམ་པར“གང་གིས་མིང་གཞི་སྔོན་གསུངས་པ།། རྟག་ཞི་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།”ཞེས་པའི་རྟག་ཞི་བ་དེ་སུམ་ཅུ་བའི་འགྲེལ་བ་མང་ཆེ་བ་རྣམས་སུ། སངས་རྒྱས་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས། འཇམ་དབྱངས། དབང་ཕྱུག ཁྱབ་འཇུག ཚངས་པ་སོགས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་ལ།