སྒོམ་ཆེན་པ་དང་ཉ་པ་འགའི་གཏམ་རྒྱུད། ༼གཏམ་རྒྱུད༽

སྒོམ་ཆེན་པ་དང་ཉ་པ་འགའི་གཏམ་རྒྱུད། ༄༅། ། སྔོན་ཉ་བ་འགའ་མཚོ་གཅིག་ཡོད་པ་ལ་ཉ་གཅིར༼ཉ་རྒྱས་གཅིར་ནས་འཆི་བའི་དོན་ལ་འཇུག༽་ཕྱིན་པས། ཉ་མ་སོད་པར་རྒྱགས་ཆད་ཡུལ་གྲང་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བ་གཅིག་བྱུང་། དེར་རི་གཅིག་ཡོད་པའི་གསེབ་ན་དགོན་ཆུང་གཅིག་ལ། སྒོམ་ཆེན་སོ་གསོད… དེ་ལས་མང་།སྒོམ་ཆེན་པ་དང་ཉ་པ་འགའི་གཏམ་རྒྱུད། ༼གཏམ་རྒྱུད༽