ལོག་རྟོག་ཚར་གཅོད།

རྩོམ་པ་པོ།   གངས་སེང་།        རྩོམ་ཁུངས།    ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན།   འཛམ་གླིང་ས་སྒང་ཡངས་པའི་ལྟེ་བ་རུ།། བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་གཞི་བཟུང་བྱང་ཆུབ་སེམས།། རིས་མེད་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་ཕན་བདེའི་གཞི།། ཐོག་མར་སྐྲུན་མཛད་གཤེན་རབ་མི་བོར་འདུད།། སྐྱ་ཀ་ཤག་ཅེས་འབོད་པའི་སྐྱེ་བོ་དེས།། གྲུབ་མཐའི་ཆགས་སྡང་རྒྱ་ལས་མ་འདས་པའི།། བོན་ལ་སྨོད་པའི་འཆལ་གཏམ་ཁུངས་མེད་ཅིག། ཉེ་ཆར་དྲྭ་ལམ་རྣམས་སུ་… དེ་ལས་མང་།ལོག་རྟོག་ཚར་གཅོད།

གྱ་སྟོན་གྱི་མགོ་འཛིན་གཏམ་བཤད་ངག་གི་མཆོད་པ།

གྱ་སྟོན་གྱི་མགོ་འཛིན་གཏམ་བཤད་ངག་གི་མཆོད་པ། ­༼  བོན་བརྒྱ་རིན་པོ་ཆེའི་གྱ་སྟོན་ལ་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་པ།  ༽                            ཁྱུང་བཟང་། ཨོ་ལགས་སོ། ད་འགྲོ་གོམ་པའི་སྣེ་མོ་དད་པ་གི་བཀྱགས་གས། ཡིད་དྲན་པའི་མཚོ་མོ་དགའ་སྣང་གིས་གཡོས་ནས། ས་ལམ་ཐག་རིང་ནོ་ཅང་གི་མ་བཅད་ལ། ཙག་བསེར་ཁ་རྒོད་ནོ་སྡུག་ག་མ་རྩིས་ཨ། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཁ་གཡང་བསྣམས་མས། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོ་ག་སྒྲིག་གས།… དེ་ལས་མང་།གྱ་སྟོན་གྱི་མགོ་འཛིན་གཏམ་བཤད་ངག་གི་མཆོད་པ།