བྲག་དབེན་སེང་གེ་རྫོང་དགོན།

  རྩོམ་པ་པོ།  ཤེས་རབ་གྲགས་པ། བྲག་དབེན་སེང་གེ་རྫོང་དགོན་ནི། ཆུ་ཆེན་རྫོང་ང་ནན་གྲོང་སྡེའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་འཁྲུངས་གཞིས་གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྩེའི་གཡས་ཟུར་དུ་སྤྱི་ལེ་བདུན་ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་ཡོད། རྗེ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ཀྱང་སྒོམ་སྒྲུབ… དེ་ལས་མང་།བྲག་དབེན་སེང་གེ་རྫོང་དགོན།