གསས་ཁང་རྒྱལ་བསྟན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་གསར་དུ་བཞེངས་པ།

ངོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་གསས་ཁང་རྒྱལ་བསྟན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་རྣམ་བཤད་རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན། དྲུང་མུ་གྱེར།    དེ་ཡང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དྲོད་མ་ཡལ་ཞིང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་མདངས་མ་ཤོར་བའི་ངོ་མོ་རྒྱལ་བསྟན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་… དེ་ལས་མང་།གསས་ཁང་རྒྱལ་བསྟན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་གསར་དུ་བཞེངས་པ།