བོན་གཞིས་བཙུན་དགོན་རདྣ་སྨན་གླིང་།

བོན་གཞིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པར་གནས་ཆགས་པའི་བཙུན་དགོན་རདྣ་སྨན་གླིང་འདི་ནི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་༧སྐྱབས་རྗེ་༧སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱག་བཏབས་གནང་བ་ཞིག་རེད། བཙུན་དགོན་འདི་ནི་བོན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་༧དཔལ་ལྡན་སྨན་རིའི་གླིང་གི་ལྷོ་ངོས་སུ་སྤྱི་ལེ་ ༣ ལྷག་ཡོད་པའི་གཙང་ཆུའི་ཕར་ངོས་སུ། ཐང་ཤིང་གི་སྡོང… དེ་ལས་མང་།བོན་གཞིས་བཙུན་དགོན་རདྣ་སྨན་གླིང་།