གྲུབ་མཐའི་ཕྱོགས་ཞེན་ཁྲོད་ཀྱི་དངངས་སྐྲག

____ བླ་བྲང་སྐལ་བཟང་དང་འོད་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ལ་དཀྱིས་གཅིག་ཏུ་ཕུལ་བ། བོན་ནག་ཚང་ཡེ་ཤེས་བློ་གྲོས། ཉིན་འགའ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ་བླ་བྲང་སྐལ་བཟང་དང་འོད་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ཟུང་གིས་མ་ཧཱ་བྷ་ར་ཏཱ་ཞེས་པའི་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་ལ་མཇུག་མཐར་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཅེས་པ་ཞིག་མེད་པར་བརྗོད་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་བརྗོད་ཐུབ་པ་དེ་ནི་ཁོ་གཉིས་ལ་མཚོན་ན་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་མི་ཚ… དེ་ལས་མང་།གྲུབ་མཐའི་ཕྱོགས་ཞེན་ཁྲོད་ཀྱི་དངངས་སྐྲག