ཀུན་འཁོར་ལྷ་གཤེན་མཆོད་པའི་དབྱངས།

— «སྙན་གཞུང་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང»གི་རྩོམ་རྒྱུགས་ཕུལ་བའི་སྐོར། དེ་ཡང་རྒྱལ་རོང་བཤད་སྒྲུབ་སློབ་གླིང་གི་འཛིན་གྲྭ་གོང་མས་བཏོན་པའི་སྒྲ་ཡི་ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོ་ལྷ་གཤེན་མཆོད་པའི་དབྱངས་ཞེས་པ་འདི་ནི། ཞང་བོད་ཀྱི་གྲུབ་སྒྱུར་ཆེན་པོ་གཙང་གཤེན་པི་ཝང་ཅན་པ་ཞེས་སྨྲ་དབང་ཚོགས་པའི་སྤྱི་བོའི་གཙུག་རྒྱན་གྱི་ཅོད་པན་མཐོན་པོར་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ངལ་གསོ་ཐོབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གང་ལ་མཚོ་བྱུང་ཚང… དེ་ལས་མང་།ཀུན་འཁོར་ལྷ་གཤེན་མཆོད་པའི་དབྱངས།