བོན་བརྒྱ་དགོན་པའི་ས་ཕོ་ཁྱི་ལོའི་རྒྱལ་ཡུམ་བྱམས་མའི་ཁྲི་མཆོད།

དེ་ཡང་བྱང་རྒྱུད་བོན་གྱི་བསྟན་པའི་བསྟི་གནས་ཆེན་པོ་རེབ་གོང་བོན་བརྒྱ་དགོན་ཆེན་གྱི་བྱམས་མའི་ཁྲི་མཆོད་ནི་ལོ་རེ་རེའི་དབྱར་ཟླ་ཐ་ཆུང་སྟེ་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་དུ་ཕེབས་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད།ཚེས་བདུན་གྱི་ཉིན་དགོན་འདི་ཉིད་ཀྱི་གྲྭ་ཚང་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཞོགས་པའི་ཉ… དེ་ལས་མང་།བོན་བརྒྱ་དགོན་པའི་ས་ཕོ་ཁྱི་ལོའི་རྒྱལ་ཡུམ་བྱམས་མའི་ཁྲི་མཆོད།