ལྷོ་གཏེར་བོད་ཀྱི་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་ལྟ་གྲུབ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་ཙམ།

ལྷོ་གཏེར་གྱི་ཐེག་པ་རིམ་དགུ། ཐེག་པ་དང་པོ་ཕྱྭ་གཤེན་གྱི་ཐེག་པ། ཞུ་བ་པོ་ཕྱྭ་གཤེན་གཙུག་ཕུད། མཚན་གཞན་ཕྱྭ་གཤེན་ལེགས་རྒྱལ་ཐང་པོར་ཡང་གྲགས། གསུང་པ་པོ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་གཤེན་རབ་མི་བོ། གསུངས་པའི་དུས་གཤེན་གྱི་དགུང་ལོ་གཅིག་བཞེས་པའི་དུས། ཕྱྭ་གཤེན་ཐེག་པའི་གཞ… དེ་ལས་མང་།ལྷོ་གཏེར་བོད་ཀྱི་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་ལྟ་གྲུབ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་ཙམ།