དེ་རིང་གི་དྲན་པ།

མཁས་དབང་བོན་བརྒྱ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་རྗེས་དྲན་རྩོམ་ཡིག ད་ལྟ་ངས་ཁྱེད་རང་དྲན་པ་ནི་ཡིག་རིས་ཀྱི་འཁྱུགས་སྟངས་ཤིག་མ་ཡིན་ལ། ད་ལན་ངས་ཁྱེད་རང་དྲན་པ་ནི་མྱ་ངན་གྱི་མིག་ཆུ་ལུད་ཙམ་ཡང་གཏན་ནས་མིན། ཐེངས་འདིར་ངས་ཁྱེད་རང་དྲན་པ་དེ་ནང་སེམས་ཀྱི་དྲན་ཚུལ་ཞིག་དང་།  རེབ་འདིར་ངས་ཁྱེད་ཉིད་དྲན་པ་དེ་དོན་དམ་པའི་དྲན་པ་དེའོ།། དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ལྗང་སྨྱུག་འབུས་པའི་དུས་ཚིགས་འདི… དེ་ལས་མང་།དེ་རིང་གི་དྲན་པ།