༄༅།། མཆོད་པའི་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་རྒྱན་དུ་འབར།།

དགེ་ལེགས་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་འོད་སྣང་དང་།།ལྷུན་གྲུབ་རིག་པའི་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པའི་དཔལ།།གདུལ་བྱའི་ས་གསུམ་མཛེས་བྱེད་ཆར་ལྡན་མ།།བཞི་རྫོགས་བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།སྐུ་བརྙན་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་རང་བཞིན་ལ།།གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་ལྡན་པས། ཐུགས་བཀོད་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པ་འདི།།འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་མི་འགྱུར་རམ།།བསོད་ནམས་སྟོན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡོངས་སྨིན་ཞིང་།།ཚ… དེ་ལས་མང་།༄༅།། མཆོད་པའི་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་རྒྱན་དུ་འབར།།