ལམ་རིམ་དྲུག་ཅུ་བའི་འཆད་ཁྲིད་བཞུགས།

ལམ་རིམ་དྲུག་ཅུ་བའི་འཆད་ཁྲིད་བཞུགས།
འཆད་འཁྲིད་པ། སྐྱང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ།

ཁག་དང་པོ།


ཁག་གཉིས་པ།

ཁག་གསུམ་པ།

ཁག་བཞི་བ།

ཁག་ལྔ་བ།

ཁག་དྲུག་པ།

ཁག་བདུན་པ།

ཁག་བརྒྱད་པ།

ཁག་དགུ་བ།

ཁག་བཅུ་བ།
ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ། །

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།