སྐྱབས་རྗེ་བོན་བརྒྱ་རིན་པོ་ཆེའི་འཆད་ཁྲིད་བཞུགས།


ཁག་དང་པོ།


ཁག་གཉིས་པ།

ཁག་གསུམ་པ།

ཁག་བཞི་བ།

ཁག་ལྔ་བ།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།