རྒྱལ་གཤེན་བསྟན་པའི་ཀ་ཆེན་རྣམ་བཞི། ཤེར་བསྟན་གྱི་གཞས་གསར།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།