ཨིན་ཐེར་དྲ་རྒྱ་གཟིགས་ཆས་བདུན་པ་དེ་རིན་མེད་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག་པ།

ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི Microsoft ཀུང་ཟི་ཡིས་ཨིན་ཐེར་དྲ་རྒྱ་གཟིགས་ཆས་གསར་བ་དེ་རིན་མེད་དུ་ཕབ་ལེན་དང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་དུ་འཇུག་གིན་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཉིད་ཀྱིས་མ་ལག་རྙིང་བ Windows XP བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཚེ་པར་གཞི་གསར་བ་འདི་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱོས་དང་། འདིས་བོད་ཡིག་གི་དྲ་ངོས་དག་ལ་པར་སྒྲིག་རང་འགུལ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱེད་སའི་གནས། http://download.microsoft.com/download/4/1/8/418981a4-6ef9-4de6-befc-1a53e886cb62/IE7-WindowsXP-x86-chs.exe ༼གསལ་བཤད། འདི་ནི་རྒྱ་ཡིག་པར་གཞི་ཅན་གསར་ཤོས་དེ་ཡིན།༽

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།