འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕོག་གཏེར་འབུལ་བཞིན་པ།

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕོག་གཏེར་འབུལ་བཞིན་པ།

སྐྱབས་རྗེ་བོན་བརྒྱ་མཆོག་དངོས་སུ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཆོད་རྟེན་བསྐྱར་འཛུགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཕོག་གཏེར་འབུལ་བ་དང་འབྲེལ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་སེམས་ཅན་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་གྱི་མཚམས་སྦྱར་བའོ། །

161266249

161399673 1612477249

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།