ཟིང་ཆུ་རྫོང་གི་དམུ་དགེ་ཁོག་ཞེས་པའི་དམུ་དེ་དམུ་རིགས་གཤེན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ཅེས་པའི་དམུ་དེ་དང་དམུ་དགེ་ཞེས་པའི་དམུ་དེ་གཉིས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་དམ།

 དམུ་དགེའི་སྐོར་བྲིས་པའི་ཡིག་ཆ་རྙིང་བ་ད་བར་མ་མཐོང་ལ།  དམུ་ནི་རུས་ཞིག་ཡིན་པ་བཤད་མ་དགོས། དེ་བཞིན་བོན་གྱི་གཏོ་ཆོག་དང་ཏུན་ཧོང་ནས་བཏོན་པའི་ཡིག་རྙིང་ཁག་ཏུ་དམུ་ནི་གནམ་གྱི་ལྷ་རིགས་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད། རུས་མཛོད་ཁག་ཏུ་དམུ་དང་མུ་དང་རྨུ་ཞེས་པར་ཡང་བྲིས་ཡོད།

དྲི་བ་མཁན། གཙོ་ཁམས་ཆེན།
ལན་འདེབས་མཁན། མཁས་དབང་མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན་རྒྱལ་མཚན།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།